Stichting Bossche Avondvierdaagse, gevestigd aan Genhoes 16, 5235 CH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.bosscheavondvierdaagse.nl, Genhoes 16, 5235 CH ’s-Hertogenbosch, 073-6414932.
M.J. Joren is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Bossche Avondvierdaagse. Hij is bereikbaar via secretaris@bosscheavondvierdaagse.nl

De Stichting Bossche Avondvierdaagse verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Ook gebruiken we geen Social Media plugins.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@bosscheavondvierdaagse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– de afhandeling van uw betaling;
– de mogelijkheid om u telefonisch te kunnen benaderen bij een calamiteit, om zo onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Naam – Adres – Telefoonnummer > van begin tot einde evenement.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse verstrekt uitsluitend en alleen informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Bossche Avondvierdaagse en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@bosscheavondvierdaagse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Bossche Avondvierdaagse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

De Stichting Bossche Avondvierdaagse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@bosscheavondvierdaagse.nl